VHSdb : Fiche HAN-CHU TSE
Han-chu Tse

1 élément trouvé dans sa filmographie d'acteur

____________________ 1974 ____________________

The Chinese Tiger
(Tong shan meng hu)
aka : Kineski tigar (MAC)